Územní studie Nedošín

 

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Bc. Adéla Hajšmanová, Ing. Petr Jarolím, Kateřina Stratilová
projekt: územní studie, 2018
místo: Nedošín

 

00_archisluzba_nedosin

Letecký pohled na řešenou lokalitu

 

Nedošín. Poklidné předměstí: hospoda a hasička pod vzrostlými stromy, několik mostků přes vlnící se říčku, pár hezkých usedlostí... A také nedávná živelná výstavba domků a bungalovů. Výstavba, která si toho ze svého hezkého okolí spoustu bere, ale nic hezkého mu nevrací.

Naše Územní studie řeší podobu výstavby v dosud nezastavěném místě uprostřed obce.

Naším cílem je stanovit zastavovací podmínky tak, aby mohla vzniknout výstavba s přiměřeným měřítkem a s hierarchií nových veřejných prostranství. Naším cílem je po letech přispět ke kultivaci okolní urbanistické struktury.

Studie definuje koncepci zastavění, vedení dopravní a technické infrastruktury a možnou parcelaci. A to především s ohledem na specifika lokality - na její orientaci vůči dopravnímu napojení a vůči světovým stranám.

 

01_archisluzba_nedosin

Hlavní výkres 

 

Navržená „vějířová“ struktura zastavění podél nové jednosměrné komunikace umožňuje relativně snadno měnit počet a velikost parcel ve vějíři při zachování stanovených urbanistických principů. Návrh také zohledňuje stávající stavební záměr v západní části lokality a zapojuje ho do celku. 

Navržená typologie zástavby vychází z charakteru dříve vesnické, dnes předměstské lokality, urbánní struktury sousedící zástavby a z historických souvislostí. Navržená typologie zástavby respektuje ve velké míře možnosti individuálních stavebníků a umožňuje různou funkční náplň dle regulativů návrhové plochy - bydlení venkovského charakteru - v platném územním plánu města.

V lokalitě je vymezeno nové veřejné prostranství. Jeho poloha záměrně narušuje rytmus vějířové struktury a záměrně ji člení a hierarchizuje. 

 

02_archisluzba_nedosin

Výkres dopravní a technické infrastruktury 

 

Nově navržená jednosměrná jednopruhová komunikace má jasně definovaný profil. Svým měřítkem a proporcemi vychází z charakteru lokality, z legislativních požadavků. Je vyloučena urbanisticky zcela nevhodná tvorba „slepých uliček, které nikam nevedou“. Zástavba rodinnými domy je navržena po obou stranách, jenž zohledňuje realizační náklady na novou komunikaci.

 

04_archisluzba_nedosin