Územní studie Janov, Kamenná stráň

 

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Ing. Petr Jarolím, Kateřina Stratilová, Bc. Adéla Hajšmanová, Ing. Ján Augustín, Ing. Iveta Augustínová
projekt: územní studie, 2018
místo: Janov

 

Janov. Obec na česko-moravském pomezí. Do roku 1945 byla obec většinově německá. Pak většinu objektů obydleli noví příchozí. Neosídlené objekty byly rozbořeny a zarostly náletovou zelení. Po padesáti letech se v obci začaly stavět nové domy pěkně v satelitu, na poli za vesnicí. Zarostlá stráň v srdci obce, kdysi s několika usedlostmi, zůstávala ladem.

Naše Územní studie předpokládá "obnovení" struktury této části obce a umožňuje v místech bývalých domů postavit domy nové.

 

01_archisluzba_Janov

Lokalita „Kamenná stráň“ v Janově na Císařském otisku stabilního katastru, cca 1839 a na aktuálním leteckém snímku, 2016 

 

Koncepčním cílem je (znovu)vytvoření části obce. Chceme měřítkem a strukturou navázat na charakter tradiční venkovské zástavby a přispět k obnovení urbanistických a sociálních vazeb v rámci území obce.

Územní studie definuje koncepci zastavění, vedení dopravní a technické infrastruktury a další návaznosti na sousední urbanistickou strukturu. A to především s ohledem na specifika lokality a na její historický vývoj v rámci obce.

 

02_archisluzba_Janov

Hlavní výkres s regulačními prvky

 

Struktura nového zastavění je navržena rozvolněná, na velkých pozemcích s dostatečně velkými odstupy mezi jednotlivými domy. Rozmístění zástavby zohledňuje stávající platnou legislativu (např. podélné sklony komunikací a sjezdů, napojení na inženýrské sítě…). Navržená forma zástavby respektuje soudobé potřeby a styl života předpokládaných obyvatel, avšak vychází z tradičního urbanistického výrazu a z tradičních architektonických forem zástavby v regionu.

Součástí návrhových ploch bydlení je i návrh veřejných prostranství v nivě Končinského potoka v srdci obce. Jejich poloha vychází z pěších tras a tras automobilové dopravy (místa setkávání). Jejich tvarosloví a navržená podoba využívá stávající morfologie terénu a jedinečnosti míst v lokalitě (výhledy, vzrostlá zeleň stávající i nově navržená…). Veřejná prostranství a komunikační síť jsou navržena tak, aby přispívala k identifikaci obyvatel se svou obcí, aby usnadňovala orientaci v prostoru obce a hierarchizovala strukturu zástavby.

 

03_archisluzba_Janov

 

04_archisluzba_Janov