Územní studie Janov, Kamenná stráň

 

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Ing. Petr Jarolím, Kateřina Stratilová, Bc. Adéla Hajšmanová, Ing. Ján Augustín, Ing. Iveta Augustínová
projekt: územní studie, 2018
místo: Janov

 

Janov. Obec na česko-moravském pomezí. Do roku 1945 byla obec většinově německá. Pak většinu objektů obydleli noví příchozí. Neosídlené objekty byly rozbořeny a zarostly náletovou zelení. Po padesáti letech se v obci začaly stavět nové domy: pěkně v satelitu, pěkně na zemědělské půdě za vesnicí. Zarostlá stráň v srdci obce, kdysi s několika usedlostmi, zůstává ladem.

Naše Územní studie předpokládá "obnovení" struktury této části obce a umožňuje v místech bývalých domů postavit domy nové.

 

01_archisluzba_Janov

Lokalita na Císařském otisku stabilního katastru (cca 1839) a na aktuálním leteckém snímku (2016) 

 

Koncepčním cílem je (znovu)vytvoření části obce. Chceme měřítkem a strukturou navázat na charakter tradiční venkovské zástavby a přispět k obnovení urbanistických (a sociálních) vazeb v rámci území obce.

Územní studie definuje koncepci zastavění, vedení dopravní a technické infrastruktury a další návaznosti na stávající strukturu Janova. A to především s ohledem na specifika lokality a na její historický vývoj v rámci obce.

 

02_archisluzba_Janov

Hlavní výkres s regulačními prvky

 

Struktura nového zastavění na pohledově exponované stráni je navržena rozvolněná, na velkých pozemcích s dostatečně velkými odstupy mezi jednotlivými domy. Rozmístění zástavby zohledňuje stávající platnou legislativu (např. podélné sklony komunikací a sjezdů, napojení na inženýrské sítě…). Navržená forma zástavby respektuje soudobé potřeby a styl života předpokládaných obyvatel, avšak vychází z tradičního urbanistického výrazu a z tradičních architektonických forem zástavby v regionu.

Součástí návrhových ploch bydlení je i návrh veřejných prostranství v nivě Končinského potoka v srdci obce. Jejich poloha vychází z pěších tras (místa setkávání). Jejich tvarosloví a navržená podoba využívá stávající morfologie terénu a jedinečnost míst v lokalitě (výhledy, stávající solitérní stromy...). Navržená veřejná prostranství a komunikační síť přispívají k identifikaci obyvatel se svou obcí, usnadňují orientaci v prostoru obce a hierarchizují strukturu zástavby.

 

03_archisluzba_Janov

nové pěší spojení a lávka přes Končinský potok

 

04_archisluzba_Janov

nový travnatý plácek v rovinaté nivě potoka