Územní studie "Haltýře"

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Paula Závacká, Petr Jarolím, Kateřina Stratilová
projekt: územní studie iLAS, 2019
místo: obec Vohančice

 

O bydlení v obci, která je součástí širší brněnské aglomerace, je velký zájem. Má se obec rozvíjet živelně? Není prospěšnější stanovit pravidla pro koncepční a kontrolovaný rozvoj rezidenčních lokalit, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění hodnot území?

 

01_archisluzba_vohancice_haltyre

 

Vzhledem k nevhodnému využití pozemků v rozvojové lokalitě a svažité konfiguraci terénu dochází dnes při přívalových deštích k erozi půdy a ohrožení intravilánu obce.

 

02_archisluzba_vohancice_haltyre

 

Návrh rozvoje lokality vychází z konfigurace terénu, z majetkoprávních vztahů, bere v potaz logické vedení inženýrských sítí a možnou etapizaci. Cílem je definování výchozích zastavovacích podmínek v území tak, aby mohla vzniknout nová část obce, jež hierarchií nových veřejných prostranství a přiměřeným měřítkem objektů přispěje ke kultivaci urbanistické struktury.

 

03_archisluzba_vohancice_haltyreLokalita „Haltýře“ na aktuálním leteckém snímku, 2018 (zdroj: cuzk.cz)

 

Orientace svahu k jihu až západu s výhledem na obec je pro uvažované využití velmi příznivá. Sklon terénu zejména ve východní části území činí až 20%, proto navržené křivky hlavních ulic do značné míry kopírují tvar vrstevnic.

  

04_archisluzba_vohancice_haltyre

 

Struktura nového zastavění je navržena jako komponovaná, avšak jen do jisté míry, jen do „urbanistického měřítka“. Je kladen důraz na snadné vedení inženýrských sítí (zejména odkanalizování území) a na průchodnost lokality pro pěší ‐ je vyloučena urbanisticky zcela nevhodná tvorba slepých uliček. V lokalitě jsou vymezena nová veřejná prostranství, která člení a hierarchizují urbanistickou strukturu. Tato veřejná prostranství jsou situována na kříženích pěších průchodů a jsou využita také k umístění prvků technické infrastruktury. 

 

05_archisluzba_vohancice_haltyreVizualizace návrhu – pohled na lokalitu Haltýře od západu (I. etapa)

 

06_archisluzba_vohancice_haltyreVizualizace návrhu – pohled na lokalitu Haltýře od západu (I. a II. etapa)

 

08_archisluzba_vohancice_haltyreVizualizace návrhu – pohled na lokalitu Haltýře od severu (I. etapa)

 

07_archisluzba_vohancice_haltyreVizualizace návrhu – pohled na lokalitu Haltýře od severu (I. a II. etapa)

 

09_archisluzba_vohancice_haltyreVizualizace návrhu – pohled na vstup do lokality od západu