Rodinné domy "Haltýře"

 

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Stanislav Šimoníček
projekt: územní studie, 2018-2019
místo: Vohančice, lokalita Haltýře

 

 

Na severním okraji obce, na obecních pozemcích, vzniká nová obytná lokalita „Haltýře“. Nevzniká živelně a neplánovaně. Naopak, podoba obytné lokality byla pečlivě navržena. Spolu s vedením obce jsme sledovali jiná kritéria, než jen maximální výtěžnost území. Důraz je kladen na kvalitu veřejných prostranství, na bezpečnost jejich užívání a na kvalitu prostředí obecně.

Navržená uliční síť, umístění a orientace jednotlivých rodinných domů, vychází především z terénní konfigurace: orientace svahu k jihu až západu je pro novou obytnou lokalitu příznivá. Konfigurace terénu vzdáleně připomíná „amfiteátr“ s nejnižším bodem směrem ke stávajícímu intravilánu. Navržené křivky hlavní ulice do značné míry kopírují průběh vrstevnic a umožňují příznivé osazení rodinných domů. Ulice jsou slepé pro automobilovou dopravu, avšak území je v co největší míře průchozí pro pěší.

 

Pro výstavbu v lokalitě byla stanovena regulace - pravidla, která mají garantovat přiměřenost jednotlivých rodinných domů a soulad lokality jako celku. Pravidla budou uplatněna v územním plánu a budou definovat přípustné osazení domu na pozemku, jeho výšku a tvar střechy i přípustnou barevnost fasády. Stavební pravidla berou v úvahu možnosti individuálních stavebníků a umožňují různorodé řešení jednotlivých domů. Řešení a výraz jednotlivých domů však nebude snižovat kvalitu obytného prostředí a kvalitu veřejného prostoru.

Významným kompozičním prvkem je nově navržená zeleň. Na veřejných prostranstvích je dostatek místa pro výsadbu uličních stromořadí. Veřejná i soukromá zeleň bude vycházet z místně přítomných taxonů.

 

Předložené řešení vzorových rodinných domů vychází ze stavebních pravidel lokality Haltýře. Stavební pravidla umožňují variabilitu architektonického, konstrukčního a dispozičního řešení, přitom ale zachovávají jednotný výraz celé lokality.