Rekonstrukce smuteční síně, Bystřice nad Pernštejnem

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
spolupráce: Ing. Jiří Hájek, Fourclima (TZB, VZT)
projekt: studie, 2015
místo: Bystřice nad Pernštejnem

 

KONCEPCE NÁVRHU

Navržené architektonické řešení zachovává stávající hmotový a kompoziční výraz objektu Smuteční síně, využívá přítomných architektonických principů a rozvíjí je za pomoci nadčasových a obecně platných zákonitostí (symetrie, rytmus, perspektiva…). Vnější výraz budovy se výrazně nemění. Do nosných konstrukcí je zasahováno minimálně, pouze v rozsahu nezbytně nutném. K rekonstrukci jsou navrženy především povrchy, zařízení a technologie nejvíce opotřebovaná nebo dosluhující. Prostorové řešení hlavních místností pro smuteční hosty (auditorium s katafalkem a poslední rozloučení) je zachováno, stejně jako rozsah pevných a prosklených konstrukcí. 

Zpracovali jsme dvě varianty návrhu řešení. Obě varianty se liší především v míře úprav provozní části objektu. Obě zohledňují dnešní nevyhovující stav, kdy je jeden vstup používán jak hrobníky, tak účastníky pohřbů (přístup na emporu a k poslednímu rozloučení.

V obou variantách je uvažováno s vymístěním pohřebních vozů z areálu hřbitova a s jejich příjezdem z přilehlé ulice.

Ve variantě „optimální“ je zázemí pro pohřební službu („čistá“ část provozu) celé nově soustředěno v 1. PP. „Špinavý provoz“ má pak vyhrazeny prostory v úrovni 1. NP ‐ v úrovni hřbitova.

Varianta „minimální“ pak počítá pouze s nejnutnějšími dispozičními úpravami v 1. PP a se zachováním „čistého“ i „špinavého“ provozu v části 1. NP.

 

 PŮDORYS 1.NP - OPTIMÁLNÍ VARIANTA

 

 

 

 

 

PŮVODNÍ STAV SMUTEČNÍ SÍNĚ PŘED REKONSTRUKCÍ

Bystrice_smutecni_sin/Bystrice_n_Pern_smutecni_sin_1280_04