Rekonstrukce náměstí Míru, Tišnov

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ing. arch. Barbora Šimonová, Ing. arch. Jiří Vokřál
projekt: studie, 2007
místo: Tišnov
ocenění: "Cena za přínos k rozvoji architektury měst", 2007
  "Young Architects Award", finálová nominace, 2011

 

KLÍČOVÉ POJMY 

Náměstí Míru: Radniční náměstí  /  Ohnisko města.

Bordura: Sjednocení  /  Souvislost  /  Vztah  /  Lemování  /  Prstenec vymezující prostor náměstí.

(Vnitřní) Plocha náměstí: Agora před radnicí  /  Jeviště  /  Setkávání  /  Obec.

Věž: Monument polodrahokamů z okolních nalezišť  /  Klenotnice  /  Muzeum mineralogie  /  Pohledy do kraje  /  Spolu s věží kostela a věží radnice třetí vrchol trojúhelníku.

 

Tišnov - náměstí Míru

 

Tišnov, náměstí Míru, současnost

 

Schémata představují koncept urbanisticko-architektonického řešení náměstí:

Doplnění urbanistické struktury tak, aby trojice vertikál (stávající věže radnice a kostela, spolu s novou věží - "Klenotnicí")  čitelně definovala prostor náměstí i ve svažitém terénu. Prostor náměstí bude sjednocen pomocí dlažby. Nejdůležitější "Místa" v ploše náměstí budou zvýrazněna přítomností stromů.

 

 

KONCEPCE

Dnes je náměstí Míru nezřetelný celek roztříštěný do několika částí. Nejednotná morfologie, nesnadno čitelné fyzické vymezení, charakter i společenská role. Koncept návrhu spočívá ve vytvoření jednotného městského prostoru před radnicí, ve vytvoření "radničního náměstí" a v jeho jasném vymezení.

Dosahujeme toho fyzicky - scelením různorodé zástavby pomocí dlažby bez výškových stupňů, rozmístěním stromů a také změnou nivelety terénu a doplněním objektů; dosahujeme toho také funkčně - na rozdíl od stávajícího stavu výrazně preferujeme pěší pohyb.

Zachováváme plochu náměstí jako shromažďovací prostor města, jako jeho agoru.

Všechny čtyři strany náměstí jsou lemovány "bordurou", pásem kamenné dlažby širokým 5 - 8 m, určeným především pro pěší, ale s možností vjezdu vozidel údržby či obsluhy. Bordura je lemována menšími stromy v pravidelném intervalu.

(Vnitřní) plocha náměstí je jednolitou plochou, traktovanou pásy dlažby, které jsou striktně rovnoběžné s radničním průčelím. Plocha je doplněna trojicí "míst" - novou kašnou v dnešní poloze, kamenným či dřevěným křížem v historické poloze a novou čtveřicí stromů se zahrádkou restaurace či s orientačním plastickým plánem města Tišnova. Celá plocha náměstí je bezbariérová. Pojízdné a pochůzí části jsou odděleny pouze litinovými sloupky - patníky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení odborné poroty (Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.):

Ucelení urbanistické struktury středu města dvěma novými stavbami je správné. Vhodné je také rozdělení dopravy do dvou směrů. Prostředí náměstí Míru návrh vhodně zklidňuje. Design úpravy povrchů je kultivovaný. Věž jako „symbol současnosti“ by mohla být formálně zajímavější. Návrh je možné dále úspěšně rozvíjet. Cena za realizaci by mohla vyhovět předpokládanému finančnímu limitu. Prezentace návrhu je velmi dobrá.

 

cena petra parlere tisnov