"Náves" v Divišově čtvrti

autoři: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
spolupráce: Eva Truncová, Zdeněk Severa
projekt: urbanisticko-architektonická studie, 2020
místo: Divišova čtvrť, MČ Brno-Sever, k.ú. Lesná, Královo Pole

  

Zadání

Úsek ulice Trtílkovy v Divišce má potenciál stát se symbolickým středobodem Divišovy čtvrti, náměstíčkem, návsí.
Důvodem pro komplexní řešení lokality jsou jednak problémy s bezpečností silničního provozu, jednak špatný technický stav komunikací a estetický stav prostoru. V neposlední řadě existuje také zájem a snaha obyvatel Divišky koncepčně vymezit a dotvořit veřejné prostranství jakožto hlavní veřejný prostor Divišovy čtvrti. Také je nutné řešit současný problém – náhradní výsadbu stromů po seschnutí vzrostlých smrků.
Celkový návrh by však především měl být podkladem a přípravou pro budoucí dotační programy nebo investice statutárního města Brna a městské části.

 

 

Koncept řešení

Při koncipování návrhu úprav veřejného prostranství jsme měli na zřeteli jednak specifický charakter Divišky – sami obyvatelé ji charakterizují jako „vesničku ve městě“. Důležitou roli v návrhu hrálo i hledisko ekonomické – co nejnižší realizační náklady a také omezené finance na provoz a údržbu lokality.

Na základě provedených analýz území jsme stanovili hlavní znaky lokality, které by měl dobrý návrh úprav veřejného prostranství respektovat a rozvíjet je v jednotlivých jejich znacích, nikoli je potlačovat:

rovinatý terén řešené území je v rámci Divišovy čtvrti výjimečné svou plochou terénní konfigurací

velká nezastavěná plocha v kontrastu k husté zástavbě Divišovy čtvrti je to jediná takto velká nezastavěná plocha bezprostředně navazující na zástavbu Divišky

zeleň vzrostlá zeleň (solitéry a alej) je určujícím znakem lokality (hlavně v kontrastu se sousední „holou“ Divišovou čtvrtí)

dominantní poloha železnice území je po celé své delší straně ohraničeno železnicí, vedenou na vyvýšeném náspu; přítomnost železnice neznamená nutně negativní vliv na území: naopak z hlediska vnímání prostoru uživateli je lokalita jasně „vymezena“;

 

Co je to náves?

středobod středobodem Divišovy čtvrti se může řešené území snadno stát pro svou výjimečnou rovinatost, nezastavěnost a díky své poloze u „páteře“ Divišky, ulice Trtílkovy

křížení cest do území dnes směřují a kříží se zde cesty z různých směrů, lokalita je snadno dostupná

ohnisko života komunity už dnes je to symbolické ohnisko života místních: probíhají zde různé slavnosti a rozsvěcí se zde vánoční strom. Význam přesahující všední dny má i zvonička, symbol plynutí společného času komunity

 

Koncept řešení spočívá v hierarchizaci jednotlivých částí území tak, aby došlo k posílení identity těchto jednotlivých částí a k posílení jejich vzájemných vztahů.

Takto definujeme křížení ulic v těsné blízkosti podjezdu jako zpevněnou část prostranství s převahou dopravní funkce, upravenou s důrazem na bezpečnost provozu. Další část veřejného prostranství před rodinnými domy má charakter „slavnostní“ návsi, se symbolickou dominantou nové zvoničky, dvojicí stromů a upravenou pobytovou plochou pro pěší. Třetí, nejrozlehlejší částí, je nově definovaná zelená louka mezi železničním náspem a historickou alejí, na místě dnešních zahrádek. Volná plocha trávníku je univerzální plochou pro různé volnočasové a pobytové aktivity.

archisluzba_divisova_ctvrt_brno

 

Situace úprav: 1. nová zvonička, dominanta "společenské části" návsi; 2. dětské hřiště s dřevěnou pergolou; 3. znovuosazený obelisk - připomínka pohřebiště pruských vojáků; 4. nově vysazený jehličnan - vánoční strom; 5. dočasné místo pro dovezený vánoční stromek; 6. vymezení zklidněného úseku "zóna 30"; 7. příčné prahy - místa pro přecházení;

 

archisluzba_divisova_ctvrt_brno

 

archisluzba_divisova_ctvrt_brno

 

archisluzba_divisova_ctvrt_brno

  archisluzba_divisova_ctvrt_brno

 

archisluzba_divisova_ctvrt_brno