Kasárna pod Radobýlem, Litoměřice

autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
projekt: studie 2015
místo: Litoměřice

 

ZADÁNÍ

Město Litoměřice hledá podobu nového využití bývalého vojenského areálu kasáren při SZ okraji města. Má zde vzniknout plnohodnotná obytná městská čtvrť s občanskou vybaveností a výrobní zónou. Zhotovili jsme podklad pro rozhodování o podobě a etapizaci investičních akcí města Litoměřic a soukromých investorů.

MĚSTO A KRAJINA

Jedinečná lokalita mezi městem a krajinou. Uzavřený areál. Vrstevnatá historie. Pravoúhlá struktura. Průhledy strukturou na zelené svahy okolní krajiny i na dominanty starobylého města.

 

Kasárna pod Radobýlem dnes

 

Kasárna pod Radobýlem zítra 

GENIUS LOCI?

Lokalita je snadno zapamatovatelná. Jednak svou polohou na úpatí zdvíhajících se zelených svahů a jednak svým urbanistickým charakterem. Ten je výsledkem autonomního vývoje lokality ve struktuře města.

„Monofunkční“ vojenský areál je definován důkladným oplocením, hlavní severojižní osou a racionální pravoúhlou strukturou zastavění. Charakteristické jsou průhledy na zelené svahy okolní krajiny a relativně velkorysé měřítko prostoru, dané manipulací s vojenskou technikou. Stoletá historie areálu je přítomna jak v architektonickém výrazu některých objektů, tak i ve fragmentech vzrostlých stromořadí. Všechny tyto prvky spoluvytváří „genius loci“ lokality. Proto je tyto elementy nutné zdůraznit, nikoli potlačit. V nejhodnotnějším objektu – v rakouskouherské jízdárně - vznikne "muzeum města a místa", upozorňující na pohnutou historii kasáren.

 

 

 

KONCEPT URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ

Urbanistický koncept návrhu vychází z našeho názoru, že nelze plánovat detaily, aniž bychom stanovili celkovou vizi - koncepci, kterou se bude řídit urbanistické (krajinné/sociální/hospodářské…) strukturování řešeného území. Zároveň je nutné, aby tento koncept byl co nejvíce univerzální (tj. umožňoval různé formy využití především pro účely bydlení). V návrhu plní roli univerzální osnovy pravoúhlá uliční síť, která člení území na jednotlivé „bloky“, s různou funkcí a intenzitou využití. Osnova je doplněna volnými plochami zelených ohnisek – „Městského parku“ a Městského sportoviště“ a společenským ohniskem nové čtvrti – „náměstím Míru“.

 

 

Racionální osnova ulic plní několik významných úloh během transformace území. Nejen že pomáhá lépe uchopit lokalitu ve fázi plánování a projektu. Jejím prostřednictvím budou městem stanoveny i funkční náplně, intenzity, limity a pořadí využití jednotlivých „bloků“, stejně jako šířky komunikací a uliční čáry.

Nejdůležitější roli však bude hrát po dokončení obytného souboru: bude spoluvytvářet jedinečný „obraz místa“ a přispěje k vytvoření přehledného a přitom hierarchizovaného obytného prostředí. 

 

 

 

ZÁKLADNÍ BILANCE NÁVRHU

Plocha řešeného území:   37 ha

Plocha území bez Městského sportoviště a parku:   26 ha

Počet bytových jednotek v RD / BD:   105 RD / 485 BJ

Hustota osídlení:   63 obyvatel / ha

Počet parkovacích stání v ulicích/v podzemí:   1100 / 170 PS

Počet dalších PS na kapacitních parkovištích:   570 PS